top of page
Man Hiking in Nature

Beroendeproblematik

Subtil skillnad mellan missbruk och beroendeproblematik

Resan till att bryta beroenden och negativa rutiner: 

Det är en utmanande resa att bryta beroende, negavtiva rutiner och den ångest som är kopplad till sitt skadliga beteende. En tid och resurser som krävs för att uppnå målet att bli fri, varierar avsevärt från person till person. Det finns flera faktorer som påverkar processens längd och komplexitet. Nedan utforskar vi dessa faktorer och betonar vikten av att ha realistiska förväntningar och tillgång till stöd och behandling längs vägen.

Missbruk kan beskrivas när en person använder ett ämne eller utför en viss handling i en omfattning som är skadlig för deras hälsa, välbefinnande eller relationer. Individer med ett missbruk kanske inte nödvändigtvis är motiverade att sluta, och de kan fortsätta sitt beteende trots negativa konsekvenser. Missbruk kan vara en varningssignal och en tidpunkt där intervention och stöd är nödvändiga för att förhindra att problemet fördjupas.

Beroendeproblematik å andra sidan innebär att en person inte bara använder ett ämne eller utför en viss handling i en skadlig omfattning, utan de har också en stark och ofta påträngande önskan att sluta eller minska sitt beteende. De är medvetna om problemet och är motiverade att söka hjälp och stöd för att bryta sitt beroende. Beroendeproblematik innefattar vanligtvis en fysisk eller psykisk beroende av ämnet eller handlingen.

Denna distinktion är viktig eftersom den styr hur man närmar sig och behandlar individer med olika former av problematisk användning. För personer med missbruk kan målet vara att öka motivationen att förändra beteendet och söka behandling. För personer med beroendeproblematik handlar det om att erbjuda stöd och behandling för att hjälpa dem att uppnå sitt mål att bli fria från beroendet. Det är en individuell och personliga processen som kräver förståelse och anpassning till varje persons unika behov och mål.

Tiden det tar att bryta ett beroende och negativa rutiner varierar avsevärt från person till person och beror på en mängd faktorer. Det finns ingen universell tidsram som gäller för alla, och det är viktigt att förstå att processen är individuell. Nedan är några faktorer som kan påverka hur lång tid det tar:

 1. Typ av beroende: Typen av beroende spelar en roll. Vissa ämnen, som alkohol eller opioder, kan skapa ett fysiskt beroende som kan vara svårare och längre att bryta än psykologiska beroenden som spel eller sociala medier.

 2. Beroendets svårighetsgrad: Beroendet kan vara mild, måttlig eller allvarlig. Ju mer allvarligt beroendet är, desto längre kan processen ta.

 3. Motivation och vilja: En persons egen motivation och beslutsamhet att bryta beroendet spelar en viktig roll. Ju mer motiverad och engagerad personen är, desto snabbare kan framsteg göras.

 4. Stöd och behandling: Tillgång till professionell behandling och stöd kan påverka processens längd. En strukturerad behandlingsplan och stöd från terapeuter, supportgrupper och nära och kära kan påskynda framstegen.

 5. Tidigare försök: Om en person tidigare har försökt att bryta sitt beroende och misslyckats kan det ta längre tid och kräva mer ansträngning att uppnå och bibehålla återhämtning.

 6. Underliggande faktorer: Underliggande psykiska hälsoproblem, trauma eller andra stressfaktorer kan komplicera processen och förlänga tiden som krävs för att bryta beroendet.

 7. Återfallsprevention: Att lära sig att förebygga återfall och hantera cravings är en viktig del av att bryta beroendet. Det tar tid att utveckla effektiva copingstrategier och förebyggande färdigheter.

Det är viktigt att förstå att återhämtningsprocessen sällan är linjär och kan innehålla framsteg och tillbakagångar. Att ha realistiska förväntningar och vara tålmodig med sig själv är avgörande. Målet är inte bara att bryta beroendet utan också att bygga upp en hälsosam och hållbar livsstil som kan stödja långsiktig återhämtning.

 

Sammanfattningsvis finns det ingen fast tidsram för att bryta ett beroende och negativa rutiner. Processen är individuell och påverkas av flera faktorer. Det är viktigast att sträva efter framsteg och söka stöd och behandling när det behövs för att stödja återhämtningen.

Hur ser vårt stöd ut?

Varje person som kommer till oss kommer tilldelas ett team med olika ansvarsområden och med olika kunskaper. Varje tema arbetar efter samma grund metoder och förhållningsätt. 

 • Ärende ansvarig (Case manager)

 • Boendestödjare (KP)

 • Säkerhetsansvarig

 • Samtalsstöd/Programansvarig

Våra grund metoder bygger på Maslows behovs trappa som är kopplad till initialt mottagande och för att bygga den framtida gemförandeplanen som upprättas. Där väger vi självklart in Cullbergs teorier om krisprocessens 4 olika steg för att sätta in rätt stöd och förhållningsätt i rätt fas. 

Vi har ett förhållningsätt som bygger på forskningen runt KASAM, En känsla av sammanhang och meningsfullhet. Detta uppmuntrar och motiverar att arbeta med egna resurser och förmågor. Vi utgår alltid från klientens egna förutsättningar och förmågor när vi sätter samman stödteamet som ska arbeta tillsammans framåt för att hjälpa klienten att få ett gott liv. 

Professionellt stöd till en person med beroendeproblematik är avgörande för att hjälpa dem på vägen till återhämtning och att upprätthålla en hälsosam och nykter livsstil. Det dagliga stödet är anpassat efter individens behov och kan innefatta följande komponenter (Se nedan):

 

SäkerhetsFyran.jpg

01

Individuell rådgivning och terapi:

En professionell rådgivare eller terapeut arbetar med personen för att utforska de underliggande orsakerna till deras beroende, identifiera utlösare och utveckla strategier för att hantera frestelser och undvika återfall. Individuell terapi ger en säker och konfidentiell plattform för att utforska personliga frågor och målsättningar.

02

Gruppbehandling:

Gruppterapi är en viktig del av stödet. Det ger möjlighet att dela erfarenheter, få perspektiv från andra som går igenom liknande utmaningar, och öva sociala färdigheter och interaktion med andra. Professionella ledare styrgruppens aktiviteter och främjar ömsesidig stöd.

03

Behandlingsplanering och målsätting:

Tillsammans med den professionella terapeuten utarbetas en behandlingsplan som inkluderar specifika mål för återhämtningen. Dessa mål är individuella och kan inkludera att uppnå nykterhet, förbättra psykisk hälsa, återintegrera i samhället eller uppnå personlig utveckling

04

Krisintervention:

Om personen hamnar i en kris eller riskerar att återfalla, finns professionella redo att ingripa och erbjuda akut hjälp. Det kan inkludera att erbjuda stöd under svåra perioder, förebygga självmordsrisker och säkerställa att personen har resurser att hantera kritiska situationer.

05

Medicinsk och psykiatrisk vård:

För personer med fysisk eller psykisk hälsoproblematik kopplad till sitt beroende kan professionell medicinsk och psykiatrisk vård vara en del av det dagliga stödet. Det kan inkludera medicinsk avgiftning, behandling av samtidiga psykiska sjukdomar och hantering av eventuell medicinering.

06

Utveckling av goda strategier:

Tillsammans med den professionella terapeuten utarbetas en behandlingsplan som inkluderar specifika mål för återhämtningen. Dessa mål är individuella och kan inkludera att uppnå nykterhet, förbättra psykisk hälsa, återintegrera i samhället eller uppnå personlig utveckling

bottom of page