top of page
Loneliness

Att förstå och bygga långsiktig!

Hederskontext och arbete med utsatt

Hedersproblematik innebär en rad komplexa och känsliga frågor som berör individer som lever inom en hederskontext. Denna kontext präglas av starka normer och värderingar som kan leda till att individer, utsätts för olika former av våld och kontroll. För att arbeta med och stödja personer som försöker lämna en hederskontext krävs det en fördjupad kunskap om hederskulturen, dess mekanismer och hur patriarkala strukturer kan påverka den.

Patriarkala strukturer inom hederskontexten är hierarkiska och bygger på att det allt som oftast är män som har makt och kontroll över kvinnor. Det innebär att kvinnor ofta har begränsad frihet och kan utsättas för både fysiskt och psykiskt våld. Individer som försöker bryta sig loss från dessa strukturer möter därför ofta starka motståndskrafter och kan hamna i farliga situationer.

Det är av yttersta vikt att förstå de känslomässiga utmaningar som hedersproblematik kan innebära. Det kan röra sig om skam, skuld och rädsla, samt svårigheter att bryta med familj, släkt och vänner. Det kan även innebära att personen ifråga riskerar att bli utsatt för våld eller andra negativa konsekvenser.

För att kunna hjälpa personer som försöker lämna en hederskontext krävs det kunskap om hur nätverk kan söka och hur de är uppbyggda. Dessa nätverk kan bestå av familj, släkt och vänner, och är viktiga för att säkerställa att individen inte röjer sig eller kan bli hittad av de som vill förhindra deras frigörelse.

Det är viktigt att utveckla strategier som hjälper personer att komma bort från farliga situationer, samt att ge dem stöd att bygga upp ett nytt liv och fylla deras eventuella tomrum och känsla av ensamhet.

 

Vi erbjuder både trygghet och stöd men även kontakter, sakkunniga advokater,  psykologer och terapeuter som kan området. Vi ger även stöd med att etablera sig på arbetsmarknaden, i skolan, fritidssysselsättning och nya nätverk samt vänner som är positiva och stärker individen.

Sammanfattningsvis innebär arbete med individer som lever i en hederskontext att man måste förstå den specifika kulturen, de patriarkala strukturerna och de känslomässiga utmaningar som kan följa. Det krävs spetskunskaper och strategier för att säkerställa att dessa individer får det stöd och skydd de behöver för att kunna lämna sin utsatta situation och skapa ett nytt, tryggt och självständig liv. 

Hur ser vårt stöd ut?

Varje person som kommer till oss kommer tilldelas ett team med olika ansvarsområden och med olika kunskaper. Varje tema arbetar efter samma grund metoder och förhållningsätt. 

  • Ärende ansvarig (Case manager)

  • Boendestödjare (KP)

  • Säkerhetsansvarig

  • Samtalsstöd/Programansvarig

Våra grund metoder bygger på Maslows behovs trappa som är kopplad till initialt mottagande och för att bygga den framtida gemförandeplanen som upprättas. Där väger vi självklart in Cullbergs teorier om krisprocessens 4 olika steg för att sätta in rätt stöd och förhållningsätt i rätt fas. 

Vi har ett förhållningsätt som bygger på Kasam för att arbeta med de egna resurserna och ens egna förmågor. Vi sätter alltid klienternas egna behov i centrum och utgår från när vi sätter Teamets olika personer. 

 

SäkerhetsFyran.jpg
bottom of page