top of page
Man Hiking in Nature

Kriminalitetens hederskontext

Från heder till frihet - en framtid utan kriminalitet

Hedersproblematik innebär komplexa frågor inom strikta normer, ofta resulterande i våld och kontroll. Stöd kräver djup kunskap om hederskultur och patriarkala strukturer.

Hederskontext inom kriminalitet & gäng!

Hedersproblematik innebär en rad komplexa och känsliga frågor som berör individer som lever inom en hederskontext. Denna kontext präglas av starka normer och värderingar som kan leda till att individer, utsätts för olika former av våld och kontroll. För att arbeta med och stödja personer som försöker lämna en hederskontext krävs det en fördjupad kunskap om hederskulturen, dess mekanismer och hur patriarkala strukturer kan påverka den.

Hederskontext kan även spela en roll inom kriminalitet och gäng, även om de underliggande strukturerna och mekanismerna kan skilja sig från de som präglar hederskultur inom familjer och släktskap. Inom kriminella gäng och organisationer kan hedersbegrepp och - normer vara en viktig del av gruppens kultur och sammanhållning, och bidra till att upprätthålla hierarkier och kontroll över medlemmarna.

Hedersbegreppet inom gäng kan handla om en rad olika aspekter, såsom lojalitet, mod, respekt och hämnd. En gängmedlems heder kan därför kopplas till hans eller hennes status och roll inom gruppen, vilket i sin tur kan påverka individens självbild och agerande. Det kan även innebära att gängmedlemmar förväntas bevara gruppens "heder" genom att försvara sitt territorium, hämnas förluster eller upprätthålla en viss image gentemot omvärlden.

Kriminalitet och gängverksamhet kan också innebära en överlappning mellan hederskontexter och patriarkala strukturer. Gängledare eller andra högt uppsatta medlemmar kan utöva kontroll över yngre eller mer sårbara medlemmar på ett sätt som liknar hur kvinnor kontrolleras inom en hederskontext. Det kan handla om att begränsa deras rörelsefrihet, kontrollera deras sociala liv eller utöva våld för att upprätthålla ordning och disciplin.

För att arbeta med individer som befinner sig i en hederskontext inom kriminalitet och gäng är det viktigt att förstå de specifika mekanismerna och normerna som styr deras vardag. Det innebär att man måste vara medveten om hur begreppet heder och lojalitet fungerar inom gängstrukturen, samt hur dessa faktorer kan påverka individens val och handlingar.

Ett framgångsrikt arbete med personer som befinner sig i en hederskontext inom kriminalitet och gäng kräver en helhetsinriktad och mångfacetterad strategi. Det kan innebära att erbjuda alternativa vägar till sysselsättning och utbildning, att ge tillgång till socialt stöd och psykologisk hjälp, samt att arbeta med familjer och lokalsamhällen för att bryta ner de strukturer och normer som bidrar till att individer dras in i kriminalitet och gängverksamhet.

Det är även viktigt att samarbeta med polis, socialtjänst och andra myndigheter för att säkerställa att personer som vill lämna en sådan hederskontext får det skydd och stöd de behöver.

Hur ser vårt stöd ut?

Varje person som kommer till oss kommer tilldelas ett team med olika ansvarsområden och med olika kunskaper. Varje tema arbetar efter samma grund metoder och förhållningsätt. 

  • Ärende ansvarig (Case manager)

  • Boendestödjare (KP)

  • Säkerhetsansvarig

  • Samtalsstöd/Programansvarig

Våra grund metoder bygger på Maslows behovs trappa som är kopplad till initialt mottagande och för att bygga den framtida gemförandeplanen som upprättas. Där väger vi självklart in Cullbergs teorier om krisprocessens 4 olika steg för att sätta in rätt stöd och förhållningsätt i rätt fas. 

Vi har ett förhållningsätt som bygger på KASAM för att arbeta med de egna resurserna och ens egna förmågor. Vi sätter alltid klienternas egna behov i centrum och utgår från när vi sätter teamets olika personer.

Baby's Grasp
bottom of page