top of page
Agilt skydd | Säkerhetskonsulter

Heterogena målgrupper.

Agilt skydd är experter inom skyddade boenden där vi har unika och flexibla boendelösningar. 

Vi ser både till helheten samt det sociala arbetet. Vår styrka är kombinationen med det traditionella arbetet och vår expertiskunskap inom skydd och säkerhet. Nedan ser du dels våra målgrupper men du kan även hitta vad och hur vi arbetar.

Målgrupper

Våld i nära relation

Våld i nära relation är komplext och många delar måste matchas, därför krävs kunskap om våldet likväl som ett adekvat skydd.

Baby's Grasp

Våld i nära relationer är en term som används för att beskriva när en person är utsatt för våld från någon som hen har eller har haft en nära relation med, oftast en partner. Denna typ av våld kan ta många olika former, psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt våld. Det är därför viktigt att personal som arbetar med dessa frågor har spetskompetens och är utbildad för att kunna hjälpa utsatta personer på ett effektivt sätt.

Hederskontext

Personer som lever i en hederskultur är viktigt att ha tillgång till spetskunskaper och stöd för att kunna ta sig vidare. Det krävs en djup förståelse för hur patriarkala strukturer och nätverk fungerar

Bicycle Shadow

Hedersproblematik är en grupp som är särskilt utsatt och behöver spetskunskaper för att komma vidare. För att kunna hjälpa denna målgrupp är det viktigt att ha kunskap om hederskulturen och hur patriarkala strukturer kan påverka den. Det krävs även en utökad kunskap hur nätverk kan söka och hur de är uppbyggda, allt för att personen ej ska röja sig eller kunna bli hittad.  Viktigt att ha en förståelse för de känslomässiga utmaningar som hedersproblematik kan innebära. Vi är medvetna om de specifika utmaningar som kan förekomma och har utvecklat strategier för att hjälpa personer att komma bort från farliga situationer och få stöd att bygga upp ett nytt liv.

Skyddsplacering med beroendeproblematik

I mötet med beroendeproblematik och samtidiga skyddsbehov krävs en komplex och skräddarsydd strategi. Det handlar om att säkerställa individers fysiska och psykiska trygghet samtidigt som man hanterar beroendeproblemet.

Sitter på en bänk

Att möta en beroendeproblematik samtidigt som man tillgodoser skyddsbehovet är en utmanande och komplex uppgift som kräver en helhetsorienterad och individanpassad strategi. Många människor som hamnar på skyddade boenden har upplevt trauman och farliga situationer, och många av dem kämpar även med beroendeproblem. Här är några viktiga aspekter att beakta när man arbetar med denna problematik:

 1. Säkerhet och skydd: Det första och främsta är att säkerställa den drabbades fysiska och psykiska säkerhet. Det kan innebära att ta bort dem från farliga eller hotfulla situationer och placera dem på ett skyddat boende där deras anonymitet och trygghet prioriteras.

 2. Professionell bedömning: En grundlig bedömning av individens behov är avgörande. Det inkluderar att utvärdera graden av beroendeproblematik, trauma, eventuella psykiska hälsoproblem och andra faktorer som kan påverka vägen till återhämtning.

 3. Skräddarsydda behandlingsplaner: En individanpassad behandlingsplan bör utarbetas för att hantera både beroendeproblemet och skyddsbehovet. Det kan inkludera terapeutiska insatser, medicinsk behandling för beroende, krisintervention och traumaåterhämtning.

 4. Stödjande miljö: Att skapa en stödjande och trygg miljö på det skyddade boendet är avgörande. Detta innebär att erbjuda en strukturerad och stödjande atmosfär där den drabbade kan känna sig säker nog att ta de första stegen mot återhämtning.

 5. Samordning av tjänster: Ett multidisciplinärt team av experter, inklusive terapeuter, socialarbetare och medicinsk personal, bör samarbeta för att tillgodose både beroende- och skyddsbehov.

 6. Utbildning och förebyggande insatser: Det är viktigt att erbjuda utbildning och förebyggande åtgärder för att förebygga återfall i missbruk och för att undvika farliga situationer i framtiden.

 7. Långsiktig planering: Planering för framtiden är avgörande. Det inkluderar att hjälpa individen att återetablera sig säkert i samhället och bygga upp ett stödjande nätverk för att fortsätta sin återhämtningsresa.

Sammanfattningsvis är det viktiga arbetet att möta både beroendeproblematik och skyddsbehov en komplex process som kräver engagemang, expertis och en individuell strategi. Målet är att hjälpa den drabbade att återfå kontroll över sitt liv, övervinna sitt beroende och återuppbygga en säker och hälsosam tillvaro.

Avhoppare

Att lämna en kriminell miljö eller organisation kan vara en svår process som kräver stöd och verktyg för att lyckas.

Man in Hooded Sweatshirt

Att lämna en kriminalitet genom att hoppa av en organisation eller lämna en kriminell miljö kan vara väldigt lika men så olika ändå.Hoppa av innebär oftast att man har någon organisation/personer som vill en illa på ett eller annat sätt. Vi är utförare som vet vad det innebär. Vi vet hur hur man skyddar och även bygger upp personen till en självständig individ med nya verktyg. Vi vet även att personer som lämnar behöver nya redskap och stöd med sina tankemönster för att klara de nya utmaningarna.  Vi utgår från personernas egna resurser och förmågor för att lyckas. Vi tror på att man måste ha det egna drivet och sätta den som lämnar i centrum och utgå därifrån.  Vi stöttar och finns där under hela resan dem för att kunna leva fritt nu och även i framtiden.  Vi tror på att ge personer möjligheten att lyckas. 

Viktigt att förstå hur komplexa riskbedömningarna är runt de gäng som avhoppare lämnar. Då det är många individer och även många andra allianser som behöver tas med i beräkningarna så saknas ofta bra riskbedömningsverktyg. Därför bör man upprätta flertalet olika riskbedömningar som var enskilt bedömer var sak. 

Vittnesskydd/anhörigskydd

För Sveriges rättssäkerhet så krävs det ett bättre stöd ock skydd för att snabbare få dessa personer till ett normalt liv igen.

Family Walk

Vittnensskydd och anhörigskydd i det nya samhället är en mer utsatt grupp som behöver skyddat boende i en större utsträckning än tidigare. Då kriminella våldsbejakande grupper gör allt för att hitta, skrämma eller döda vittnen eller anhöriga. Detta skydd är viktigt för att upprätthålla den svenska rättssäkerheten och säkerställa rättvisa. Vittnesskydd är komplext då detta berör personer som är helt oskyldiga och oftast ovetandes om hotaktörernas motiv eller våldskapacitet . För att samhället ska fungera krävs större insatser för denna målgrupp. Idag är förövarna än mer brutala, hittar man inte den primära personen de letar efter, då ger de sig på den sekundära personen. ( anhörig, partner eller liknande)  allt  för att straffa/locka fram den man egentligen är ute efter. Därför måste vi nu möta denna målgrupp. 

Denna målgrupp lever med en stor hotbild. Förövarna drivs med hög motivation och med  ett stort våldskapital vilket gör att man måste agera tidigare för att hinna skydda individen innan det är försent. Viktigt att tänka på att man inte bara arbetar med skydd utan även parallellt arbeta med stöd och den pågående krisprocessen.

Hur vi arbetar

Vi identifiera var enskild individs behov och matcher det med de stöd som behövs för att ge möjligheterna att lyckas. 

Vi följer flertalet metoder och arbetssätt men alla har samma grundtanke med att sätta personen i centrum och utgå från individen. 

Alla följer Maslows behovstrappa.

Cullbergs krisprocesser.

Arbetssättet vid var placering bygger på Kasam, känsla av sammanhang och delaktighet

Programverksamhet/ Terapeut 

Vi har nära samarbete och även tillgång till egna terapeuter. 

Vi har även programverksamheter i verksamheten så som:

KSL- Kriminalitet som Livstil

ÅP - återfallsprevention

Beroendebehandling- enskilt och grupp

Traumabehandling  

ADL träning

KBT

Vi arbetar i team och tar tillvara på varandras styrkor och kompetenser.  Varje klient får ett eget team runt sig för att säkerställa att de får det bästa möjliga stöd och skydd:

- Ärendeansvarig- Case Manager (Socionom)

- Boendestödjare (KP)

- Säkerhetsexpert - Utbildad

- Samtalsstöd/ Terapeut/ Program handledare

Våra säkerhetsexperter Utbildare alla klienter.

 Vi anpassar både vårt stöd och utbildningar efter klienternas egna behov men även efter vart de befinner sig i de olika processerna

Teknisk säkerhet

Beteendesäkerhet

Säkerhet och skydd

Då vi är säkerhetsexperter och ledande inom utredning och riskbedömningar så erbjuder vi utökade riskbedömningar men även: 
PATRIARK
SARA-V3
FREDA
Check-15
SAM
Risk och sårbarhetsanalys

Jour

Vi har ständig jour och kort inställelse 

5 Snabba tips för att säkra mobilen

 1. Logga ut

 2. Stäng av platstjänster

 3. Stäng av Wifi, Bluetooth

 4. Sätt på flygplansläge

 5. Ta ur Sim-Kort

Agilt skydd | Säkerhetskonsulter

Prenumerera på Skyddsbrevet

En gång i månaden skickar vi ut värdefulla tips från oss experter inom skydd och säkerhet.

Toppen, du är nu prenumerant!

bottom of page