top of page
Walking in Fields

Att förstå och bygga långsiktig!

Vi har lång erfarenhet med klienter som flytt från Våld i nära relation, vi arbetar med helheten och möter klienterna där de befinner sig just nu och utgår från deras behov.

Våld i nära relation hjälp

Våld i Nära Relation Hjälp

Agilt skydd är ett väl samordnat team av specialister inom området våld i nära relationer (ViNR) Att arbeta med våld i nära relationer kräver både kunskap och erfarenhet för att kunna stötta och skydda de utsatta personerna på bästa sätt. Vi erbjuder olika insatser för att minimera risken för våld och hjälpa personer som har lämnat en farlig relation att återhämta sig och bygga upp en trygg tillvaro. Det är viktigt att personalen som arbetar inom dessa områden har rätt utbildning och erfarenhet för att kunna möta de svårigheter som de utsatta personerna kan uppleva.

Vi erbjuder olika stödjande insatser, såsom samtalstöd, rådgivning, juridisk kontaker och praktiskt stöd för att hjälpa den utsatta personen att komma tillbaka på fötterna och bygga upp en trygg tillvaro.

Arbetet med att stödja utsatta personer på ett skyddat boende innefattar en individuell planering (genomförandeplan) och anpassning efter den enskilda personens behov och situation. Det kan innebära att hjälpa personen att skaffa sig en ny bostad, hitta arbete eller utbildning, eller att skapa en säkerhetsplan för att minimera risken för återfall i negativa relationer.

När en person lämnar en våld i nära relation kan det vara en mycket svårt och traumatisk upplevelse, som kan leda till en rad olika svårigheter. Personer kan känna sig rädda, oroliga och osäkra på framtiden, samt ha svårt att lita på andra eller känna sig trygga, känns sig ensamma och övergivna. .

För att möta dessa svårigheter är det viktigt att personalen på ett skyddat boende har utbildning och erfarenhet av att arbeta med personer som har utsatts för våld i nära relationer. Det är viktigt att personalen har förmågan att skapa en trygg och stödjande miljö, där den utsatta personen kan känna sig sedd och hörd, samt få hjälp och stöd på det sätt som bäst passar deras behov och önskemål.

 

Tecken på våld i nära relation

Våld i nära relation kan vara svårt att upptäcka, men det är viktigt att känna igen tecknen. De kan vara subtila, men också avgörande för att skydda drabbade. Vanliga tecken på våld i nära relationer inkluderar fysiska skador, plötsliga förändringar i beteendet, kontrollerande beteenden, hot och utpressning samt social isolering.  
 

Vad vi jobbar med

 • Skydd och säkerhet

 • Stödsamtal

 • Barnsamtal

 • Utslussning

 • Trygga flyttar

 • Socialt arbete

 • Konflikthantering

 • Anhörighetssamtal

 • Förstahandskontrakt

 • Risk- och sårbarhetsanalyser

 • Bearbeta våld i nära relation

 • Våld i nära relationer återfall

Erfarenhet inom våld i nära

Agilt skydd är experter i vår bransch med bred kunskap och lång erfarenhet av socialt arbete, såväl som placerare som utförare. Vi är utbildade och utbildare inom FREDA, SARA, PATRIARK och check-15,  utbildning inom kognitiv terapi, kris teori, enskild metodik som MI, KASAM mm

 

I tillägg har vi säkerhetsexperter som är ledande i sin bransch vad gäller skyddsinsatser för utsatta med varierande hotbilder. Tillsammans kan vi skapa helhets täckande, skräddarsydda säkerhetslösningar. Tveka inte för att ta kontakt med oss för mer information om vår expertis.

Barnen i fokus

På Agilt skydd prioriterar vi alltid barnens välmående och välfärd. Vi förstår att barn som upplever våld i familjen påverkas både känslomässigt och psykologiskt. Vi har en barnsamordnare  som arbetar aktivt med att anpassa stöd och resurser efter varje barns unika behov och förutsättningar.

Att bo på ett skyddat boende innebär för barnen att de får en trygg och säker miljö där de kan få distans från våldsamma situationer. Detta ger dem en möjlighet att bearbeta sina upplevelser och känslor i en lugn och stöttande atmosfär. Vårt arbete innefattar att upprätthålla kontinuerliga samtal med barnen, för att försäkra oss om att deras behov och känslor beaktas.

Som barnsamordnare samarbetar vi nära med föräldrar, socialtjänst, sjukvård och psykiatri för att erbjuda ett helhetsperspektiv och effektivt stöd till barnen. Detta inkluderar bland annat terapeutiska samtal, utbildning om våldets konsekvenser och hjälp med att återgå till en mer normal vardag. Genom att erbjuda sådana skräddarsydda lösningar strävar vi efter att ge barnen den hjälp och det stöd de förtjänar under denna utmanande tid i deras liv.

Hur ser vårt stöd ut?

Varje person som kommer till oss kommer tilldelas ett team med olika ansvarsområden och med olika kunskaper. Varje tema arbetar efter samma grund metoder och förhållningsätt. 

 • Ärende ansvarig (Case manager)

 • Boendestödjare (KP)

 • Säkerhetsansvarig

 • Samtalsstöd/Programansvarig

Våra grund metoder bygger på Maslows behovs trappa som är kopplad till initialt mottagande och för att bygga den framtida gemförandeplanen som upprättas. Där väger vi självklart in Cullbergs teorier om krisprocessens 4 olika steg för att sätta in rätt stöd och förhållningsätt i rätt fas. 

Vi har ett förhållningsätt som bygger på Kasam för att arbeta med de egna resurserna och ens egna förmågor. Vi sätter alltid klienternas egna behov i centrum och utgår från när vi sätter Teamets olika personer. 

 

SäkerhetsFyran.jpg
bottom of page