top of page
Walking in Fields

Vittnesskydd

Tillsammans skyddar vi rättsvisan!

Vår värld är ständigt föränderlig, och det utökade våldet emot oskyldiga har blivit en allt mer vanlig del av vårt samhälle. Låt oss skydda och bygga upp de som behöver det.

Vittnesskydd/Anhörigskydd

Hotet mot anhöriga till exempelvis till de som skall vara vittnen eller personer som ska vittna i rättegångar har ökat markant, och det har blivit allt vanligare att förövare riktar hot och våld mot dessa personer när de inte kan hitta sitt primära mål. Som säkerhetsexperter på ett skyddat boende är det vår plikt att informera om denna nya hotbild, och att erbjuda skyddade boenden för både vittnen och/eller anhöriga till vittnen eller kriminella. Vi är fast beslutna att göra allt vi kan för att skydda dessa målgrupper och upprätthålla rättssystemets rättssäkerhet, samtidigt som vi också arbetar med stöd och krisprocessen för att hjälpa dessa personer att bearbeta vad de har gått igenom och komma vidare i livet. Detta är en viktig fråga som kräver större insatser från samhället för att säkerställa rättvisa och skydd för de som vågar stå upp och vittna i rättegångar.

Det är vår plikt att informera om den nya hotbilden som har uppstått för anhöriga till personer som vittnar eller ska vittna i rättegångar. Tyvärr har vi sett en ökning av hot mot anhöriga, särskilt när förövare inte kan hitta den primära personen de letar efter. Förövare har blivit än mer brutala och våldsamma, vilket gör att anhöriga kan bli utsatta för hot och våld för att straffa den person som är målet för hotet.

Därför är det nödvändigt att vi erbjuder skyddade boenden för både vittnen och deras anhöriga. Detta skydd är viktigt för att säkerställa rättvisa i rättegångar och för att upprätthålla rättssystemets integritet. Vittnesskydd är särskilt komplicerat eftersom det handlar om personer som har sett eller upplevt saker som kan påverka deras liv och sammanhang långt in i framtiden. Det är vår uppgift att göra allt vi kan för att skydda dem och deras familjer.

Vi vet att dessa målgrupper lever under stora hotbilder och att förövarna har höga motiv och våldskapital. Därför måste vi sätta skyddet i fokus och se till att dessa personer kan leva trygga liv. Samtidigt är det också viktigt att arbeta med stöd och krisprocessen parallellt med skyddet för att hjälpa dessa personer att bearbeta vad de har gått igenom och komma vidare i livet.

Vi är fast beslutna att göra allt vi kan för att skydda vittnen och  anhöriga, och vi kommer fortsätta att arbeta hårt för att upprätthålla rättssystemets rättssäkerhet och säkerställa rättvisa för alla.

Hur ser vårt stöd ut?

Varje person som kommer till oss kommer tilldelas ett team med olika ansvarsområden och med olika kunskaper. Varje tema arbetar efter samma grund metoder och förhållningsätt. 

  • Ärende ansvarig (Case manager)

  • Boendestödjare (KP)

  • Säkerhetsansvarig

  • Samtalsstöd/Programansvarig

Våra grund metoder bygger på Maslows behovs trappa som är kopplad till initialt mottagande och för att bygga den framtida gemförandeplanen som upprättas. Där väger vi självklart in Cullbergs teorier om krisprocessens 4 olika steg för att sätta in rätt stöd och förhållningsätt i rätt fas.

Vi har ett förhållningsätt som bygger på KASAM för att arbeta med de egna resurserna och ens egna förmågor. Vi sätter alltid klienternas egna behov i centrum och utgår från när vi sätter teamets olika personer.

Baby's Grasp
bottom of page